Ссылки в статье:

[1] Наш край: https://nashkraj.by/news/sport/dve-medali-baranovichskie-dzyudoisty-privezli-iz-grodno/